VeiligVerkeerEssen

De verkeersproblemen in Essen moeten verholpen worden. Deze site wil daarbij helpen : wat zijn de grootste problemen, en hoe moeten ze worden aangepakt ?

 

Lijn

VeiligVerkeerEssen

Ontbreken van een sturend mobiliteitsbeleid

Alle reeds opgesomde "verkeersproblemen" zijn voorstellen om op korte termijn met een puntsgewijze aanpak plaatsgebonden "problemen" te verhelpen. Deze puur reactieve aanpak zal nooit aanleiding kunnen geven tot een kwalitatief, sturend mobiliteitsbeleid. Enkel dankzij een uitgekiemd mobiliteitsbeleid zullen dergelijke problemen definitief opgelost en in de toekomst voorkomen kunnen worden!

Om op termijn zowel bereikbaarheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu-impact onder controle te houden, is veel meer nodig dan het hierboven beschreven puur reactieve beleid! Hiervoor zal echter gewerkt moeten worden vanuit een duidelijke, samenhangende visie voor het ganse grondgebied. Het STOP-principe geeft richting aan dit gewenste beleid, dat dus niet langer enkel vanuit de auto bekeken wordt. Essentieel in dit verhaal is de professionaliteit terzake van het gemeentebestuur, teken aan de wand hierbij is dat op heden een gemeentelijke dienst mobiliteit nog steeds ontbreekt ...

Reacties :

Een terechte reactie. Er wordt gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan, maar dat is zeker niet perfect. We blijven proberen om het bij te sturen (desnoods in de volgende legislatuur). Maar ook met een degelijk plan moeten de specifieke problemen natuurlijk aangepakt worden. En daar willen we via deze site aan meewerken ! (Tom Bevers)

Heel het mobiliteitsplan moet helemaal terug opnieuw bekeken worden wil men verkeersleefbaarheid na streven. Ook in onze landelijke gemeente is er een explosie van toename van auto's. Het gebruik van kleine verplaatsingen met auto moet zeker ontmoedigd worden. Betere en veilige fietspaden, betere fietsenstallingen, betere verlichting voor de fietspaden zullen zeker bijdragen tot een betere leefbaarheid. Beslissingen durven nemen en niet steeds alles op de lange baan schuiven zouden ook al veel helpen. Een actief, intensief beleid voeren ten opzichte van de zwakke weggebruiker. Acties als Met belgerinkel naar de winkel zouden het hele jaar moeten duren. Nu is het vaak met autogerinkel naar de winkel vanwege de gevaarlijke situaties voor fietsers in Stationsstraat en Nieuwstraat. Willen we de verkeersleefbaarheid in de toekomst onder controle krijgen is er wel een serieuze mentaliteitsverandering nodig. Een kijkje bij onze Noorderburen en we zien een wereld van verschil. Daar denkt men eerst aan de fietsers en dan pas aan de auto's. Zolang koning auto blijft regeren zeal het moeilijk zijn om de mentaliteit te veranderen. Stof genoeg om na te denken voor onze beleidsmensen. (Peter Cools)